આવાસ યોજના માહિતી

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂરી સુચનાઓ:

• અરજદારે ફોર્મ ઓનલાઈન ભરતા પહેલા આવાસ યોજનાના ફોર્મ અંગેના Smart ghar 5 & 6 (Part) નિયમો અને શરતો શાંતિથી વાંચી સમજી લેવા. ત્યાર બાદ ફોર્મ ભરવું.
•ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતાં પહેલાં જરૂરી તમામ આધાર-પુરાવાઓની સોફ્ટકોપી JPG/PDF ફોર્મેટમાં તૈયાર રાખવી.આ કોપીની પ્રિન્ટ આઉટ સ્પષ્ટ વંચાય તેવા ફોર્મેટમાં હોવી જોઈએ. તેમજ પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટેડ ન હોવી જોઈએ. તમામ આધાર-પુરાવાઓ તૈયાર થઇ ગયા બાદ જ ફોર્મ ભરવું. પ્રિન્ટ આઉટ કાઢ્યા બાદ જો કોઈ આધાર-પુરાવો સુવાચ્ય નહિ હોય, તો તેવા કિસ્સામાં ફોર્મ રદ્દ થશે.
• ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાઈ ગયા બાદ સિસ્ટમ જનેરેટેડ રસીદ આવ્યા બાદ જ ફોર્મ સબમિટ થયું ગણાશે. ઓનલાઈન રસીદમાં ફોર્મ નંબર જનેરેટ થઇ ગયેલ છે કે કેમ તે જોઈ તેની પ્રિન્ટ કાઢી લેવાની રહેશે.
• ઓનલાઈન રજુ કરવાના આધાર-પુરાવાઓ પૈકીના પરિશિષ્ઠ ૨ મુજબનું સોગંદનામું અસલમાં રજુ કરવાનું રહે છે. હાલ ફોર્મ ભરતા સમયે સ્કેન કરીને રજુ કરવાના રહેશે પરંતુ અરજદારને જયારે આવાસની ફાળવણી કરવામાં આવે અને RMC કચેરી દ્વારા જણાવવામાં આવે ત્યારે તેની અસલ નકલ RMC કચેરીને રજુ કરવાની રહેશે.


ઓનલાઈન ફરજીયાત રજુ કરવાના આધાર-પુરાવાઓ:

ક્રમ આધાર-પુરાવાઓની વિગત સુચના ફોરમેટ મહતમ સાઈઝ
આધાર કાર્ડ કુટુંબના તમામ સભ્યોના પતિ-પત્ની અને અપરણિત બાળકો બધાના (એડ્રેસ સાથે) JPG/PDF 1 MB
રેશન કાર્ડ અરજદાર ના નામ નું JPG/PDF 1 MB
ચુંટણી કાર્ડ કુટુંબના તમામ સભ્યોના (પતિ-પત્ની અને પુખ્ત સભ્યોના) JPG/PDF 1 MB
લાઈટ બીલ હાલ રહેતા હોઇ તે સરનામાનું તાજેતરનું જોડવું JPG/PDF 1 MB
વેરા બીલ હાલ રહેતા હોઇ તે સરનામાનું તાજેતરનું જોડવું JPG/PDF 1 MB
પાન કાર્ડ કુટુંબના પાન કાર્ડ ધરાવતા તમામ સભ્યોના JPG/PDF 1 MB
રદ્દ કરેલો ચેક/પાસબુક અરજદારના બેંક ખાતાનો રદ્દ કરેલ ચેક/પાસબુક JPG/PDF 1 MB
જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર જો અનામતનો લાભ લેવા ઇચ્છતા હો તો JPG/PDF 1 MB
દિવ્યાંગનું પ્રમાણ પત્ર અરજદાર જો દિવ્યાંગ હોય તે કિસ્સામાં ફરજીયાત JPG/PDF 1 MB
૧૦ માજી સૈનિકનું પ્રમાણ પત્ર અરજદાર જો માજી સૈનિક હોય તે કિસ્સામાં ફરજીયાત JPG/PDF 1 MB
૧૧ પરિશિષ્ઠ ૨ મુજબનું સોગંદનામું પરિશિષ્ટ-૨ મુજબનું સોગંદનામું ફરજીયાત રજુ કરવાનું રહેશે JPG/PDF 1 MB
૧૨ આવક પ્રમાણપત્ર સરકાર દ્વારા અધિકૃત ઓથોરીટીનું પ્રમાણપત્ર (આવકનો દાખલો) અપાય. JPG/PDF 1 MB
૧૩ અરજદાર નો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો Dimension: 3.5 cm x 4.5 cm
Maximum Resolution: 480 x 640 pixels
Minimum Resolution: 240 x 320 pixels
JPG/PDF 1 MB
૧૪ અરજદાર નો સહીનો ફોટો Maximum Resolution: 160 x 560 pixels
Minimum Resolution: 80 x 280 pixels
JPG/PDF 1 MB
૧૫ વારસદાર નો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો Dimension: 3.5 cm x 4.5 cm
Maximum Resolution: 480 x 640 pixels
Minimum Resolution: 240 x 320 pixels
JPG/PDF 1 MB
૧૬ વારસદાર નો સહીનો ફોટો Maximum Resolution: 160 x 560 pixels
Minimum Resolution: 80 x 280 pixels
JPG/PDF 1 MB


રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઇસ્ટઝોન ખાતે EWS 1 આવાસ યોજના

આ યોજના હેઠળ આવાસોનો લઘુતમ કાર્પેટ વિસ્તાર અંદાજીત ૩૦.૦૦ ચો.મી. રહેશે. જેમાં એક બેડરૂમ, એક હોલ, રસોડુ, વોશ, બાથરૂમ-ટોયલેટ સાથે સુવિધા આપવામાં આવશે.


Smart ghar 5 & 6 (Part) આવાસ યોજના સાઈટની વિગત:

ક્રમ ઝોન વોર્ડ નં. ટી.પી. એફ.પી. વિસ્તાર આવાસો ની સંખ્યા ખાલી આવાસોની સંખ્યા ફાળવવા માટે ધ્યાને
લીધેલ આવાસોની સંખ્યા
માળ રેરા રજી. નં.
ઇસ્ટઝોન૩૧ રાજકોટ૩૧/૩, ૩૧/૪, અને ૩૧/એ ભગવતીપરા મેઇન રોડ, જયપ્રકાશ નગરની બાજુમાં, રાજકોટ૫૯૦પાર્કિંગ + ૭PR/GJ/RAJKOT/RAJKOT/Others/MAA10360/270622
• વધુ માહિતી માટે Smart ghar 5 & 6 (Part) - Terms and Conditions
• વધુ માહિતી માટે Annexure 2
• વધુ માહિતી માટે Smart ghar 5 & 6 (Part) - Brocher
Quick Links