આવાસ યોજના માહિતી

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂરી સુચનાઓ:

• અરજદારે ફોર્મ ઓનલાઈન ભરતા પહેલા આવાસ યોજનાના ફોર્મ અંગેના EWS-1 નિયમો અને શરતો શાંતિથી વાંચી સમજી લેવા. ત્યાર બાદ ફોર્મ ભરવું.
• ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતા પહેલા જરૂરી તમામ આધારોની સ્કેન કરેલ “સોફ્ટ કોપી”, ફોટો અને સહી માટે JPG/PDF અને બીજા બધા ડોક્યુમેન્ટસ માટે JPG/PDF ફોર્મેટમાં પ્રિન્ટ નીકળતી સમયે સ્પષ્ટ વંચાય તેવા ફોરમેટમાં તૈયાર રાખવા. તમામ ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર થઇ ગયા બાદ જ ફોર્મ ભરવું. ઓનલાઈન અપલોડ કરેલ ડોક્યુમેન્ટ સુવાચ્ય હોવું જોઈએ. પ્રિન્ટ કાઢતા સમયે જો ડોક્યુમેન્ટમાં વિગતો સુવાચ્ય ન હોઈ તે કિસ્સામાં ફોર્મ રદ થશે.
• ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાઈ ગયા બાદ સિસ્ટમ જનેરેટેડ રસીદ આવ્યા બાદ જ ફોર્મ સબમિટ થયું ગણાશે. ઓનલાઈન રસીદમાં ફોર્મ નંબર જનેરેટ થઇ ગયેલ છે કે કેમ તે જોઈ તેની પ્રિન્ટ કાઢી લેવાની રહેશે.
• ઓનલાઈન રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્ટ પૈકીના પરિશિષ્ઠ ૨ મુજબનું સોગંદનામું અસલમાં રજુ કરવાનું રહે છે. હાલ ફોર્મ ભરતા સમયે સ્કેન કરીને રજુ કરવાના રહેશે પરંતુ અરજદારને જયારે આવાસની ફાળવણી કરવામાં આવશે ત્યારે RMC કચેરી દ્વારા જણાવવામાં આવે ત્યારે તેની અસલ નકલ RMC કચેરીને રજુ કરવાની રહેશે.


ઓનલાઈન ફરજીયાત રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્ટ:

ક્રમ ડોક્યુમેન્ટની વિગત સુચના ફોરમેટ મહતમ સાઈઝ
આધાર કાર્ડ કુટુંબના તમામ સભ્યોના પતિ-પત્ની અને અપરણિત બાળકો બધાના (એડ્રેસ સાથે) JPG/PDF 1 MB
રેશન કાર્ડ અરજદાર ના નામ નું JPG/PDF 1 MB
ચુંટણી કાર્ડ કુટુંબના તમામ સભ્યોના (પતિ-પત્ની અને પુખ્ત સભ્યોના) JPG/PDF 1 MB
લાઈટ બીલ હાલ રહેતા હોઇ તે સરનામાનું તાજેતરનું જોડવું JPG/PDF 1 MB
વેરા બીલ હાલ રહેતા હોઇ તે સરનામાનું તાજેતરનું જોડવું JPG/PDF 1 MB
પાન કાર્ડ કુટુંબના પાન કાર્ડ ધરાવતા તમામ સભ્યોના JPG/PDF 1 MB
રદ કરેલો ચેક અરજદારના બેંક ખાતાનો રદ્દ કરેલ ચેક JPG/PDF 1 MB
જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર જો અનામતનો લાભ લેવા ઇચ્છતા હો તો JPG/PDF 1 MB
દિવ્યાંગનું પ્રમાણ પત્ર અરજદાર જો દિવ્યાંગ હોય તે કિસ્સામાં ફરજીયાત JPG/PDF 1 MB
૧૦ માજી સૈનિકનું પ્રમાણ પત્ર અરજદાર જો માજી સૈનિક હોય તે કિસ્સામાં ફરજીયાત JPG/PDF 1 MB
૧૧ પરિશિષ્ઠ ૨ મુજબનું સોગંદનામું JPG/PDF 1 MB
૧૨ આવક પ્રમાણપત્ર JPG/PDF 1 MB
૧૩ અરજદાર નો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો Dimension: 3.5 cm x 4.5 cm
Maximum Resolution: 480 x 640 pixels
Minimum Resolution: 240 x 320 pixels
JPG/PDF 1 MB
૧૪ અરજદાર નો સહીનો ફોટો Maximum Resolution: 160 x 560 pixels
Minimum Resolution: 80 x 280 pixels
JPG/PDF 1 MB
૧૫ વારસદાર નો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો Dimension: 3.5 cm x 4.5 cm
Maximum Resolution: 480 x 640 pixels
Minimum Resolution: 240 x 320 pixels
JPG/PDF 1 MB
૧૬ વારસદાર નો સહીનો ફોટો Maximum Resolution: 160 x 560 pixels
Minimum Resolution: 80 x 280 pixels
JPG/PDF 1 MB


રાજકોટ મહાનગર પાલિકા દ્વારા આયોજીત EWS ૧ આવાસ યોજના:

EWS ૧– ૩ લાખ સુધીની આવક ધરાવતા કુટુંબ માટે રૂ. 3,૦૦,૦૦૦ ની કિમતમાં અંદાજીત ૩૦.૦૦ ચોરસ મીટર કાર્પેટનું ૧ BHK આવાસ (એક બેડરૂમ,એક હોલ, રસોડુ, વોશ, બાથરૂમ-ટોયલેટ )


રાજકોટ મહાનગર પાલિકા દ્વારા આયોજીત આવાસ યોજનાની સાઈટની વિગત:

ક્રમ ઝોન વોર્ડ નં. ટી.પી. એફ.પી. વિસ્તાર આવાસો ની સંખ્યા માળ RERA Reg. No.
વેસ્ટ ઝોન ૧૨ ૧૫ (વાવડી) ૧૫/એ તપન હાઇટસ રોડ, પુનીતનગરના પાણીના ટાંકા સામે, પુનીત પાર્ક પાસે, રાજકોટ. ૧૨૪૮ ગ્રાઉન્ડ+૧૨ માળ PR/GJ/RAJKOT/RAJKOT/Others/MAA07547/121020
૨૮/એ
૧૧ ૨૮ (મવડી) ૩૭/બી સ્પીડવેલ પાર્ટી પ્લોટ થી કણકોટ રોડ તરફ,સાનીધ્ય ગ્રીન એપા, વાળી શેરીમાં કોસ્મોસ કોમ્લેક્સની બાજુમાં, રાજકોટ ૧૮૦ પાર્કિંગ + ૫ માળ PR//RAJKOT/RAJKOT/Others/RAA07522/071020
૩૯/એ ૨૨૦ PR//RAJKOT/RAJKOT/Others/RAA07517/071020
૧૬૪૮
• વધુ માહિતી માટે EWS 1 - Terms and Conditions
• વધુ માહિતી માટે Annexure 2
• વધુ માહિતી માટે EWS 1 - Brochure
Quick Links