નામાવલી

Baby Boy
1ટુરુપ 2ટિનુકુવર
3ટિમિલ 4ટિરાજ
5ટપુ6
Baby Girl
1ટેનિશા 2ટનિસા
3ટિના 4ટિયા
5ટિસુ 6ટિસિતા
7ટિસા 8ટિંકલ
9ટમુ 10ટવીંકલ
11ટવિસા 12