નામાવલી

Baby Boy
1ઉદીન 2ઉદીત
3ઉદીશ 4ઉદીપ
5ઉદય 6ઉદયન
7ઉદયરાજ 8ઉસ્માનેગની
9ઉત્સવ 10ઉત્પલ
11ઉતમ 12ઉમેદ
13ઉમેશ 14ઉમીત
15ઉમ્મુલકીરામ 16ઉમિદ
17ઉમંગ 18ઉમાન
19ઉર્ત્કશ 20ઉર્મીત
21ઉર્મિશ22ઉર્વ
23ઉર્વીલ 24ઉર્વિન
25ઉર્વિશ26ઉર્વા
27ઉર્વાંગ 28ઉર્વલ
29ઉરવેજ 30ઉરવીશ
31ઉવેશશા 32ઉશ્માન
33ઉકેશ 34ઉઝેર
35ઉપેન 36ઉપેન્દ્ર
37ઉગા 38ઉખાનશી
39ઉજ્જવલ 40ઉજાસ
41ઉજાલ 42ઉચીત
Baby Girl
1ઉદીતી 2ઉદીતા
3ઉન્નતી 4ઉંબેરા
5ઉત્સવી 6ઉત્સા
7ઉમેસલમા 8ઉમેરાબાનુ
9ઉમેહાની 10ઉમેજા
11ઉમીયા 12ઉમ્મેસલમા
13ઉમ્મેહબીબા 14ઉમ્મેહાની
15ઉમ્મુલ કીરામ 16ઉમંગી
17ઉમરા 18ઉમા
19ઉરેશીબા 20ઉર્મી
21ઉર્મીલા 22ઉર્વીશા
23ઉર્વીલ 24ઉર્વસી
25ઉરુશા 26ઉર્જા
27ઉશ્મા 28ઉશા
29ઉલફત30ઉઝમા
31ઉપાસના 32ઉપલ
33ઉજૈની 34ઉજમા
35ઉજાશા 36ઉચીતા