નામાવલી

Baby Boy
1ખોડો2ખોળુ
3ખેંગાર4ખેલન
5ખીમજી6ખદિરખાલિદ
7ખિમરાજ8ખિમા
9ખિરાજ10ખિલવ
11ખંડું 12ખાલિદ
Baby Girl
1ખેવના2ખેવના બા
3ખ્યાતિ4ખુસ્બુ
5ખુસુમિ 6ખુસિ
7ખુસાલિ 8ખનક
9ખનક10ખયાલિ
11ખિલન12ખંજન
13ખતિજા 14ખતિજાહ
15ખમાબા16