નામાવલી

Baby Boy
1ઘીરૂ2ઘનંજય
3ધૈર્ય4ધૈવત
5ધ્યેય6ધ્યાન
7ધ્યાનેષ8ધ્રુવ
9ધ્રુવિલ10ધૃવીન
11ધનો 12ધનસુખ
13ધનરાજ14ધનજી
15ધર્મરાજ16ધરણાત
17ધવલ18
Baby Girl
1ઘ્વનિ2ધ્યેયા
3ધૃવીશા4ધન્ય
5ધન્વંતરી 6ધિયતી
7ધરીત્રી8ધર્મીષ્ઠા
9ધાનિ10ધામી
11ધાર્મી 12ધારુશી
13ધારા 14