નામાવલી

Baby Boy
1ડેનિસ 2ડેનિસચંદ
3ડેનિમ 4ડેનિલ
5ડેવિડ 6ડેવિન
7ડેવિસ8ડૉન
9ડૉનાલ 10ડિનલ
11ડિયાન 12ડિઑન
13ડિપ 14ડમર
15ડાયા 16ડાર્વિન
Baby Girl
1ડેનિસા 2ડેયઝિ
3ડેંન્સિ 4ડૉલિ
5ડૉલિમ 6ડુલાસા
7ડિયા 8ડિસા
9ડિંકિ 10ડિંકલક
11ડિમ્પલ 12ડિમ્પલા
13ડાયેના 14