સાયકલ પ્રમોશન પ્રોજેકટ અરજી ફોર્મ યોજનાના નીતિ નિયમો

     યોજનાના નીતિ નિયમો :-

1.     સદરહું યોજનાનો અમલ તા. ૧૫-૦૭-૨૦૧૯ થી શરૂ થશે.

2.     આ યોજનાનો લાભ કુટુંબદીઠ એક જ વ્યક્તિને મળશે. એક થી વધુ અરજી મળ્યાથી અરજી રદ કરવાને પાત્ર થશે.

3.     સદરહું યોજના અન્વયે ૧૦,૦૦૦ લાભાર્થીઓને સાયકલ પ્રમોશન યોજનાનો લાભ મળનાર હોઈ, ત્યાર બાદ રજુ થયેલ અરજી માટે     આખરી નિર્ણય રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો રહેશે.

4.     આ યોજના અંતર્ગત સાયકલની ખરીદી ૧૫-૦૭-૨૦૧૯ કે ત્યાર પછીના સમયમાં થયેલી હોવી જોઈએ જેનું GST સહિતનું બીલ -     ચેસીસ નંબર, ટાયરની સાઈઝ સાથેની વિગતો નિયત અરજી ફોર્મમાં રજુ કરવાની રહેશે.

5.     આ યોજનાનો લાભ મેળવવા અરજી કરનારના નામનું જ સાયકલ ખરીદીનું બીલ રજુ કરવાનું રહેશે. તેમજ યોજનાની અમલ     તારીખ બાદ ખરીદ કરેલ સાયકલ પર લાભ મળવા પાત્ર રહેશે.

6.     રી-સેલ કરેલ કે જૂની ખરીદેલ સાયકલ પર આ યોજનાનો લાભ મળશે નહિ.

7.     સાયકલના ટાયરની સાઈઝ ૨૪ ઇંચ કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ. નાના ટાયરવાળી ટ્રાયસીકલ માટે આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર     થશે નહિ.

8.     અરજી કરનારે આધાર કાર્ડ, રેશનકાર્ડ (રાજકોટનું) તેમજ અરજદારની બેંકની વિગતો સાથે કેન્સલ ચેક પણ આપવાનો રહેશે.

9.     અરજીની સાથે સાયકલ ખરીદીના ડુપ્લીકેટ બીલ અથવા ઝેરોક્ષ પર સાયકલ એજન્સીના સંચાલકના સહી સિક્કા કરવાના રહેશે.

10.     આ યોજનાનો લાભ "Make In India" ની સાયકલ ખરીદ કરનારનેજ મળવા પાત્ર થશે.

11.     આ યોજનાનો લાભ મેળવવા નિયત કરેલ અરજી ફોર્મ જરૂરી વિગતો ભરી તેમાં દર્શાવેલ આધાર પુરાવા સાથે રજુ કરવાનું રહેશે.      અધૂરું, ચેક્ચાકવાળું કે અપૂરતા આધાર સાથેનું ફોર્મ સ્વિકારવામાં આવશે નહિ તેમજ યોજનાનો લાભ પણ મળવાપાત્ર થશે નહિ.

12.     જરૂર જણાયે અરજદારે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન અર્થે ઓરીજીનલ બીલ તથા અન્ય ડોક્યુમેન્ટ રજુ કરવાના રહેશે.

13.     આ યોજના રાજકોટ શહેરના વિસ્તારના (RMCની હદમાં) લોકો પુરતી મર્યાદિત હોય બહારગામના લોકોને આ યોજનાનો લાભ      મળી શકશે નહિ.

14.     આ યોજના અંતર્ગત રૂ. ૧,૦૦૦/-ની સબસીડી અરજદારના બેંકના ખાતામાં જ જમા કરવામાં આવશે. અન્ય કોઈપણ રીતે મળશે      નહિ.

15.     સાયકલ પ્રમોશન યોજનામાં અરજદારશ્રીએ પોતાની બેંકની વિગત જેવી કે બેંક ખાતાનં, IFSC CODE, તથા બેંકનું નામ ખરાઈ કરી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. જો આવી કોઈ પણ ખોટી વિગતને લીધે પ્રમોશન યોજનાની રકમ કોઈ અન્ય ખાતેદારના ખાતામાં જમા થાય તો આ બાબતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની કોઈપણ જવાબદારી રહેશે નહી.

      

     રજુ કરવાના થતા ડોક્યુમેન્ટ:

     (૧) આધાર કાર્ડ                                      (૨) રેશનકાર્ડની નકલ (રાજકોટનું)

     (૩) GST સાથેના બીલની નકલ              (૪) કેન્સલ ચેક

      

     ફોર્મ જમા કરવાનું સ્થળ :

     (૧) લગત વોર્ડ ઓફીસ